class
مکاتبات اداری بازرگانی انگلیسی
شما میتوانید کلاس های تجارت را در این قسمت بیابید. (Business)
class
روشهای پرداخت بین المللی و مقاطع انتقال ریسک بین خریدار و فروشنده
class
مدیریت عملیاتی
شما با فراگیری افزایش بهره وری و ارائه استانداردهای کیفیت بالاتر یاد خواهید گرفت که چگونه فرایندهای کسب و کار را در خدمات و یا در تولید، تجزیه و تحلیل کنید.
class
ارتباطات تجاری انگلیسی
این دوره برای پنجمین بار برگزار میشود
«123»

Error
Success