مدل سازي بودجه جامع با اکسل 2016
اتاق بازرگانی ایران
خیابان طالقانی، نبش موسوی (فرصت)، پلاک 175

اهداف کلی:
در حال حاضر بسیاري از شرکت هاي پیشگام پس از کسب موفقیت هاي اولیه تجاري با شکست مواجه شده اند. یکی از دلایل شکست این شرکت ها وجود نوعی باور اشتباه در برخی از آنها مبنی بر منسوخ شدن و بی استفاده بودن رویه هاي قدیمی تجاري مانند بودجه بندي است. بسیاري از شرکت ها قبل از تحکیم کسب و کار خود، منابع اولیه موجود خود را به نحو نامناسبی هدر می دهند. در این دوره آموزشی مراحل طی شده توسط کسب و کارها جهت دستیابی به سود مطلوب آنها - فرآیندي که عموما برنامه ریزي سود نامیده می شود - مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه ریزي سود از طریق تهیه و ارائه تعداد مشخصی از بودجه ها انجام می شود و هنگام جمع آوري این بودجه ها در کنار یکدیگر، یک طرح جامع تجاري با عنوان بودجه جامع به وجود می آید. بودجه جامع یک ابزار مدیریتی بسیار مهم و اساسی است که موجب انتقال طرح هاي مدیریتی در سرتاسر سازمان، تخصیص منابع و هماهنگی وظایف عمل می شود.
در این دوره آموزشی علاوه بر مرور کلی بر فرآیند بودجه بندي جامع، با استفاده از نرم افزار Microsoft Excel 2016 نسبت به تهیه جداول بودجه جامع، تهیه داشبورد و تحلیل مدل مالی بودجه شده در راستاي برنامه ریزي فروش و سود اقدام میگردد. همچنین در پایان با بررسی بودجه مصوب و عملکرد واقعی کسب و کار ، سنجش مسئولیت مدیران اجرایی کسب و کار ارزیابی می شود.

سرفصل هاي آموزشی:
بخش یک: ساخت مدل مالی بودجه جامع

 1. مروري اجمالی بر بودجه بندي
 2. ساختار بودجه بندي جامع
 3. بودجه فروش
 4. بودجه تولید
 5. بودجه بهاي تمام شده
 6. صورت سود و زیان بودجه شده
 7. بودجه نقدي
 8. ترازنامه بودجه شده

بخش دوم: داشبوردهاي مالی و تحلیل مدل مالی

 1. مبانی طراحی داشبورد
 2. ساخت داشبورد فروش
 3. ساخت داشبورد عملکرد
 4. برنامه ریزي فروش و سود
 5. برنامه ریزي سود با اهرم ها

بخش سوم: انحراف سنجی عملیات با بودجه جامع

 1. تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه
 2. سنجش مسئولیت با سود عملیاتی
 3. سنجش مسئولیت با سود خالص
 4. اصلاح بودجه و تهیه متمم بودجه


در پایان شرکت کنندگاه دوره قادر خواهند بود:

 1. براي فعالیت هاي واحد تجاري جهت استفاده کارآمد و اثربخش از منابع کمیابی که دارند برنامه ریزي کنند.
 2. هماهنگی بین هدف هاي مدیران سطوح مختلف واحد تجاري را فراهم آورند.
 3. نسبت به انتخاب بهترین تصمیم سرمایه گذاري با توجه به جیره بندي منابع اقدام کنند.
 4. عملکرد مدیران را ارزیابی و تحلیل نمایند.
 5. با تجزیه و تحلیل اقلام بهاي شده نسبت به اثرات آنها بر روي سودآوري کسب و کار آگاهی یابند.
 6. فعالیت هاي کسب و کار را به سمت هدف هاي تعیین شده هدایت کنند.
 7. در راستاي استراتژي کسب و کار، استراتژي مالی بهینه تهیه کنند

 

شروع از 2 دی ماه الی 9 بهمن ماه (یکشنبه ها و سه شنبه ها)  ساعت 16 الی 19

در اتاق بازرگانی ایران - سوئیس
مدرس: آقای محسن اسکندری نیا
شهریه: 370،000 تومان

آقای محسن اسکندری نیا
آقای محسن اسکندری نیا
نظرات:
Error SuccessError
Success