class
اصول و تکنیک های مذاکره و آشنائی با جنبه های حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح آگاهی و مهارت های لازمه مذاکرات و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی است.

Error
Success